عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.
Haretra faucibus eu laoreet

مواد مخدر( اپیوئید ها ) سابقه ای طولانی دارد . در طول تاریخانسان از مواد مخدر زمانی به عنوان دارو جهت التیام درد ها استفاده می کرده است وزمانی هم برای ایجاد لذت و و یا فرار از نارحتی ها و همچنین در جشنها و مراسم مذهبیو گاهی توسط جادوگران مورد استفاده قرار می گرفته است . با بررسی آثارمکتوب و لوحههای گلی که از سومریان باقی مانده است چنین استنباط میشود که سومریان اولین کسانیبودند که تریاک را کشف کردند و علاوه بر اینکه از آن به عنوان یک داروی مسکناستفاده میکردند تدریجاً به عنوان یک مکیف و مخدر نیز مورد استفاده قرار گرفت و نامگیاه شادی بخش نیز بر آن نهادند . علاوه بر سومر اقوام آشور مصر یونان و رم نیزتریاک را میشناختند و از آن استفاده می کردند . یونانیها تریاک را ا’پیوم نامیده واطبا ء بزرگی نظیر سقراط ترکیباتی از تریاک را برای بیماریهای مختلف جسمی و روانیتجویز میکردند. سابقه استفاده از مواد مخدر همانطوریکه اشاره شد بیشتر جنبه مصرفطبی داشت و فقط به دستور اطباء مصرف می شد . در آن زمان اعتیاد ابعاد وسیعی نداشت وبصورت مسایل اجتماعی و سیاسی بروز کرده و ابعاد سیاسی و بین المللی به خود گرفتهاست . با شروع انقلاب صنعتی (اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ ) وبسط تجارت و ارتباط واز همه مهممتر نیاز صنایع نو پا انقلاب صنعتی به سرمایه روند جدیدی در مسایل مختلفجهانی آغاز شد. در این میان تریاک نیز نقش تازی ای پیدا کرد. این ماده در کنار سایرترفندهای استعماری به عنوان وسیله یرای جذب سرمایهد کشورهای جهان سوم اضمحلالنیروهای انسانی و نابودی فرهنگ و اقتصاد ملی کشورها مورد مبادله کلان قرار گرفت .

عملکرد کمپانی هند شرقی در کشورهای آسیایی بخصوص در چین یکنمونه عینی است . با ظهور امقلاب صنعتی در انگلستان این کشور به منظور سرمایه گذاریصنعتی خربد مواد اولیه و خام صنایع و ادویه جات موجود در کشورهای آسایی شرقی نیازشدید به سرمایه پیدا کرد اما به دلیل ضعف مالی بخصوص کمبود طلا و نقره کافی در اینکشور توجهش را به دیگرکشورهاخصوصا کشورهای مستمره متمرکز نموده و برای نیل به اهدافخود به ترفند های متعددی دست یازید . یکی از این شگردها توسل به تجارت تریاک درآسیای شرقیبود،این کمپانی با در دست گرفتن تجارت تریاک در آسیای شرقی بخصوص در کشورچین ، طی سالیان دراز تجارت سود برد و بسیاری از مردم این کشور را به دام اعتیادکشاند. دولت چین که از شیوع تریاک و خروج سرمایه وحشت زده شده بود به مقابله با اینکمپانی برخاست و تقاضای منع تجارت تریاک را از مکپانی مزبور نمود . اما این کمپانیبه خواست دولت چین توجهی ننموده وبر عمل خود اصرا ورزید . به همین دلیل دولت چینمجبور به مصادره تریاکهای این کمپانی شد که نیروهای نظامی بریتانیا به پشتیبانی ازکمپانی هند شرقی وارد مبارزه شدند وطی دو جنگ به نام جنگهای تریاک شکست سختی برنیروهای نظامی چین وارد نمودند و نهایتا علاوه بر خسارت موفق شدند از چندین بندرچین برای حمل و نقل و توزیع تریاک استفاده نمایند. به این ترتیب کشورچین طی سالیاندراز در اسارت مواد مخدر و اعتیاد قرار گرفت . اینگونه عملکرد استعماری درسطح جهانیبرای گسترش مواد مخدر و نتایج مخرب حاصل از آن سبب شد تا درون کشورها قیامها واقداماتی قانونی علیه مواد مخدر و سوء استعمال آن انجام شود . از طرفی به واسطه بینالمللی و جهانی شدن این معضل اجتماعی زنگ خطر به صدا در آمده ، انگیزه همکاریکشورهای جهانی را علیه مواد مخدر بر انگیخته و موجب برگزاری کنفرانس ها ، عقدقراردادهای دوجانبه و چند جانبه و تشکیل کنفوانسیونهای جهانی گردید

Scroll to top