عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

از آنجا كه خشونت بدني ساده ترين نوع خشونت است تا به امروز اكثر محققان كه در اين زمينه فعاليت مي كردند و تعاريف اوليه اي كه براي خشونت ارائه داده اند اكثرا در رابطه با خشونت بدني است .
خشونت را به عنوان رفتاري با قصد و نيت آشكار و يا رفتاري پوشيده اما قابل درك جهت وارد نمودن آسيب بدني به فرد ديگر تعريف كرده اند.
انواع خشونت :
الف- جنسيتي:
هر گونه عمل خشونت آميز جنسيتي كه محتملاً منجر به آسيب يا رنج جسماني، جنسي يا رواني ، تهديد به ايجاد محروميت و محدود ساختن آزادي فرد در ميان اجتماع را گويند.
ب- رواني :
رفتار خشونت آميز كه شرافت و آبرو و اعتماد به نفس فرد را خدشه دار مي كند اين رفتار به صورت انتقاد ، تحقير ، فحاشي ، تمسخر ، توهين ، تهديد هاي مداوم به طلاق يا ازدواج مجدد كردن اعمال مي شود.
ج- اقتصادي :
در بسياري از نقاط جهان ، زنان نيروي كار مجاني هستند و بايد تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت كنند بي آنكه امنيت اقتصادي داشته باشند آنان دسترسي به منابع اقتصادي ندارند و كاملاً وابسته به مرد خانواده باقي مي مانند و چنانچه مردان در اين امر كوتاهي كنند ادامه زندگي زنان جداً به مخاطره مي افتد.
د- جنسي :
هر گونه رفتار غير اجتماعي كه در محيط زندگي خصوصي ، زناشويي و خانوادگي به صورت الزام به تمكين از شوهر، رابطه محارم با يكديگر در حلقه خويشاوندي عليه زن صورت مي گيرد.
ه- اجتماعي :
ممانعت از برقراري روابط اجتماعي و انزواي اجتماعي.
عوامل موثر در بروز خشونت :
1- زمينه خانوادگي:
خشم هاي كنترل نشده ناشي از عوامل ارثي ، ناراحتي هاي عاطفي ، نداشتن الگوهاي مناسب و يا تركيبي از همه اينهاست.
2- عوامل روانپزشكي و روانشناختي :
علت اعمال خشونت در تمامي خانواده ها بر نقش عوامل فردي تاكيد مي كند. در خانواده هايي كه اعضاي آن خود در معرض خشونت قرار گرفته اند، احتمال بروز خشونت و يا تن دادن به آن به مراتب بيشتر است. همچنين در ميان شخصيتهاي پرخاشگر و خود شيفته نيز احتمال بروز خشونت بيشتر است.
3- عوامل اجتماعي :
صرف نظر از خصوصيات فردي ، خصوصيات اجتماعي افراد نيز در كاهش يا افزايش خشونت موثر است براي مثال : فشارهاي رواني و تنشهاي حاصل از آن يا بحرانهاي اقتصادي – اجتماعي خطر بروز خشونت را افزايش مي دهد.
4- عوامل اقتصادي :
اين امور به طرق مختلف به اعمال خشونت منجر ميشود در بررسيهاي گذشته محققان به اين نتيجه رسيدند كه مشكلات اشتغال و مسائل مالي به ايجاد خشونت در خانواده كمك مي كند. انتظارات زنان و مردان از اشتغال، نقش شوهر به عنوان يك تامين كننده و اهميت موفقيتهاي شغلي در رضايت خاطر از درآمد خانواده مي تواند بر بروز خشونت در روابط ميان زن و شوهر تاثير تعيين كننده اي داشته باشد.
5- آداب و رسوم و سنت ها:
بايد تاكيد كرد كه همه آداب و رسوم ها و سنت ها مخالف حقوق زنان نيستند و اعمالي خاص در حقيقت حقوق و شخصيت زنان را ارتقاء مي بخشد و از آنها دفاع مي كند با اين وجود نمي توان آن دسته از اعمال را كه شكلهاي مشخصي از اعمال خشونت را تشكيل مي دهد و ريشه در سنن و فرهنگهاي غلط دارند را توجيه كرد.
6- رسانه هاي گروهي :
آنها نيز با نشان دادن خشونت ، از عوامل تقويت كننده خشونت هستند.
7- مشكلات نقش ها :
انتظارات خانواده از يكديگر تحت تاثير عواملي چون تحصيلات ، گسترش ارتباطات ، رسانه هاي گروهي و ... دچار تحول شده است و هرگاه در اين مجموعه به هم پيوسته نقش هاي اجتماعي ( خانواده ) طرفين نتوانند انتظارت يكديگر را برآورده كنند، نا سازگاريها به وجد مي آيند كه بستگي به تعداد انتظارات و ميزان دروني بودن آنها دارد. در مراجعه به اين سازگاريها چند استراژي در پيش رو است: عده اي به سركوب انتظارات خود پرداخته ، عده اي با توسل به شيوه هاي مختلف در مورد برآورده ساختن انتظارات خود بر مي آيند ، عده اي ديگري را مجبور به برآورده ساختن انتظارات خود مي كنند.

Scroll to top