عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

پديده اي است كه جوامع گوناگون بر حسب وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود با انواع متفاوتي از آن رو به رو هستند. در همه جوامع انساني اصطلاح آسيب هاي اجتماعي در مورد رفتار و عملكردهايي اطلاق مي شود كه اعمالي خلاف قانون، چارچوب يا موازين مذهبي و اجتماعي جامعه مي باشند...

هر چند تفاوت فرهنگ و آيين هاي مذهبي سبب مي شود كه عمل يك جامعه، خلاف و در جامعه ديگر مورد قبول وپسنديده باشد. ازميان آسيب هاي متعدد اجتماعي اعتياد، فحشا و فرار از منزل، سرقت و دزدي بيش از بقيه مخاطره آميز هستند. 

پديده اي است كه جوامع گوناگون بر حسب وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود با انواع متفاوتي از آن رو به رو هستند. در همه جوامع انساني اصطلاح آسيب هاي اجتماعي در مورد رفتار و عملكردهايي اطلاق مي شود كه اعمالي خلاف قانون، چارچوب يا موازين مذهبي و اجتماعي جامعه مي باشند. هر چند تفاوت فرهنگ و آيين هاي مذهبي سبب مي شود كه عمل يك جامعه، خلاف و در جامعه ديگر مورد قبول وپسنديده باشد. ازميان آسيب هاي متعدد اجتماعي اعتياد، فحشا و فرار از منزل، سرقت و دزدي بيش از بقيه مخاطره آميز هستند. دامنه اين دو آسيب به حدي وسيع است كه خود به خود بر ديگر عوامل جمعيت شناختي، اقتصادي و فرهنگي بحران ازدواج موثرند. 

Scroll to top