عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

آن دسته از معضلات و مسائل اجتماعي هستند كه از يك سو ريشه در آسيب هاي اجتماعي دارند و از سوي ديگر به دليل آن كه با ارزش ها، هنجارها و قوانين و مقررات جامعه در تضاد هستند، جرم محسوب مي شوند و پديده هايي پيچيده و حساس به شمار مي آيند، از اين رو مهار، كنترل و كاهش و حذف آنها نيازمند عزم ملي...

همانگي بين نهادها و سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و تصميم گيري همه جانبه ميان بخشي است تا بطور طبيعي زمينه پيشگيري و كنترل انحرافات فراهم شود. ضمن اينكه بايد در نظر گرفت ماهيت ذاتي انحرافات به گونه اي است كه پس از برخورد پليس به عنوان مظهر اقتدار جامعه با آنها، مي بايست مراحل  بازپروري، درمان و اصلاح رفتار و ساماندهي رويه ها توسط ديگر دستگاههاي ذيربط پيگيري شوند.

Scroll to top