تمدید عضویت

نام(*)
نامعتبر

نام خانوادگی(*)
نامعتبر

نشانی پست الکترونیکی
نامعتبر

آیا در دوره تربیت مدرس شرکت می کنید؟(*)
نامعتبر

حق عضویت(*)
نامعتبر

هزینه دریافت کارت عضویت حداقل 1,000,000 ریال می باشد.

مبلغ دلخواه
Invalid Input

افرادی که مایل هستند برای عضویت بنیاد مبلغی مازاد واریز نمایند، مبلغ دلخواه خود را در این قسمت (به ریال) وارد نمایند.

مبلغ کل
0 ریال

پرداخت از طریق درگاه بانک سامان