آسیبهاي فضاي مجازي

دستگاه اصلي

مركز ملي فضاي مجازي

دستگاه همکار

كلیه دستگاههاي اجرايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت اطالعات، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- ارتقاء سطح سواد رسانه اي جامعه - اجراي گسنرده آموزشهاي سبك زندگي در عصر رسانه - افزايش آگاهي والدين از فضاي مجازي - كاهش بزه هاي اجتماعي فضاي مجازي

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

Users
3
Articles
485
Articles View Hits
135341