دستگاه اصلي

وزارت آموزش و پرورش

دستگاه همکار

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، ، سازمان بسیج مستضعفین ،سازمان صدا و سیما، ، سازمان تبلیغات اسالمي، وزارت اطالعات ، بنیاد شهید و امور ايثارگران ، معاونت امور زنان و خانواده

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

افزايش مهارتهاي پايه زندگي و سواد كاربردي - گسترش برنامه هاي آموزشي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي در مدارس - افزايش فضاي تفريحي متناسب با سن و جنس دانش آموزان - استاندارد سازي محیط آموزشي