دستگاه اصلي

وزارت ورزش و جوانان

دستگاه همکار

سازمان تبلیغات اسالمي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، معاونت امورزنان و خانواده رياست جمهوري، سازمان بهزيستي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسالمي، دانشگاه آزاد اسلامي

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- افزايش مهارت هاي پايه زندگي - ارتقاي مهارتهاي ارتباطي - ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب - افزايش حمايتهاي اجتماعي و توانبخشي آسیب ديدگان و دختران پناهجو - ارتقاي فرهنگي