دستگاه اصلي

وزارت اطلاعات

دستگاه همکار

ناجا، سپاه ، قوه قضايیه، صدا و سیما، وزارت كشور ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- شناسايي شگردها، برنامه ها و اهداف و اقدامات دشمنان - كاهش آسیب پذيريهاي مرتبط با تهديدات امنیتي - افزايش ضريب احساس امنیت اجتماعي - مديريت و كاهش تنشهاي قومي،مذهبي، نسلي و جنسي - تهیه برآورد آسیب پذيرها و تهديدات اطالع رساني و هشدار دهي