دستگاه اصلي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

دستگاه همکار

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي، نیروي انتظامي، شهرداريها، سازمان صداوسیما ، وزارت ورزش و جوانان، جمعیت هالل احمر، سازمان تبلیغات اسالمي، معاونت امورزنان و خانواده ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- كاهش اختالالت رواني، خُلقي، اضطرابي - ارتقاء رضايتمندي از زندگي زناشويي و روابط جنسي مشروع - توقف رشد میزان خودكشي در كشور - افزايش نرخ امید به زندگي