دستگاه اصلي

سازمان صدا و سیما

دستگاه همکار

كلیه دستگاههاي اجرايي دولت و نهادهاي اجرايي وابسته به قواي سه گانه و نهادهاي عمومي و نهادهاي انقلابی

شاخص هاي اصلي

- كاستن از بدبیني مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي به میزان 01 درصد - افزايش امید مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي - كاستن از بدبیني مردم به مسئوولین به میزان 01 درصد - افزايش سرمايه اجتماعي