دستگاه اصلي

سازمان بهزيستي

دستگاه همکار

امورزنان و خانواده رياست جمهوري ، كمیته امداد امام خمیني، شهرداريها، سازمان آموزش فني و حرفه اي، جمعیت هلال احمر

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- توقف رشد تعداد زنان سرپرست خانوار ) براثر طالق و مرگ و میرناشي از تصادفات ( - افزايش مهارتهاي پايه زندگي در زنان سرپرست خانوار - افزايش حمايتهاي اجتماعي و خدمات مددكاري براي زنان آسیب ديده و دختران فراري - ايجاد فرصت هاي شغلي و تأمین اجتماعي