دستگاه اصلي

دبیرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي و سازمان بهزيستي كشور

دستگاه همکار

قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ، وزارت ورزش و جوانان؛، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ، سازمان تبلیغات اسالمي

دستگاه معین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس ، نهادهاي مدني ، شبکه روحانیون كشور و خیريه ها و تشکلهاي غیردولتي مرتبط