دستگاه اصلي

وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

دستگاه همکار

دانشگاه آزاداسالمي ، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت ورزش و جوانان، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها، وزارت اطالعات ، بنیاد شهید و امور ايثارگران

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- كاهش میزان شکستهاي عاطفي - كاهش مصرف الکل و دخانیات - كنترل و ارتقاء هدفمند ارتباط دختر و پسر در محیط دانشگاه با هدف تسهیل امر ازدواج - افزايش پايگاه هاي دانش بنیان - ايجاد فضاي فرهنگي، هنري بانشاط در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي