دستگاه اصلي

وزارت كشور

دستگاه همکار

تمامي دستگاههاي عضو كمیته ملي و دانشگاه آزاد اسلامي

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- اجرايي شدن اهداف كمي مندرج در سند ملي مقابله و كاهش عرضه و درمان و كاهش آسیب مشروبات الکلي