دستگاه اصلي

ناجا

دستگاه همکار

صدا و سیما، سازمان بهزيستي، بهداشت و درمان، شهرداري تهران، كمیته امداد امام خمیني ، قوه قضايیه، سازمان بسیج، وزارت كشور، آموزش و پرورش، سازمان زندانها، ورزش و جوانان

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- كاهش روابط خارج از چارچوب خانواده - ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه از طريق روشهاي اقناعي و فرهنگي - افزايش سطح آگاهي عناصر خانواده در سطح كلي - كودكان )پسر و دختر( در معرض خطر