دستگاه اصلي

سازمان مديريت و برنامه ريزي

دستگاه همکار

صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبلیغات اسالمي، سازمان شهرداريها و دهیاريها، ديوان عدالت اداري- وزارت اطلاعات

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- اطلاع رساني، شفاف سازي و گسترش خدمات غیرحضوري - كاهش رتبه فساد اداري - كاهش نارضايتي از كاركرد نظام اداري و اجرايي - افزايش پاسخگويي نهادهاي عمومي و دولتي