هر چه زودتر به توانایی ها و استعدادهای خود پی ببریم 

موفق تر خواهیم بود .

 

اهداف :

شناخت خود و توانایی های خویشتن

آشنایی با نحوه  بکارگیری توانمندی های خود که می تواند

نقش مهمی برای انتخاب مسیرزندگی داشته باشد

 

مدرس : سرکار خانم اکرم کارگری

 

مدت دوره: یک جلسه 

گروه سنی : 

4تا 6 سال

6تا 8 سال

8تا12سال

12 تا 16 سال

جهت ثبت نام کلیک کنید