ترس چیست؟

بنیاد پیشگیری از آسیب هایاجتمای برگزار می کند:

ترس در کودکان می تواند اثرات مخربی داشته باشدو در طولانی مدت به یک بیماری تبدیل شود.

این کارگاهها برای آموزش و یادگیری کودکان بسیار مفید خواهد بود.

 

شرایط حضور در دوره :

گروه سنی : 5 تا 9 سال 

 

تحت  نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

سرفصلها: 

شما از چه چیزهایی می ترسید؟

ترس را در کدام قسمت بدن خود حس می کنید؟

ترس رنگ دارد؟

ترس مزه دارد؟

همیشه ترس بد است؟

با ترس های خود چگونه برخورد کنیم؟

 

هدف برگزاری :

کنترل ترس در کودکان و آشنایی کودکان با ترس طبیعی و غیر طبیعی

 

مدرس: اکرم کارگری 

 

مدت برگزاری دوره :

کارگاه تک جلسه ای 

جهت ثبت نام کلیک کنید.