بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی دوره زنان فرشتگان آسمانی را برگزار می نماید.

ثبت نام دوره زنان فرشتگان آسمانی