به گزارش روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اولین کارگاه تحلیل شکست عاطفی، توسط معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان برگزار می کند.

کارگاه تحلیل شکست عاطفی به 2 صورت 3 ساعته و 8 ساعته برگزار می شود.

در این کارگاه اساتید ضمن شناسایی آسیب های پنهان جامعه و شکست های عاطفی جوانان که منجر به آسیب های بزرگی برای جامعه می گردد، خطرات عدم کنترل برای جوانان بازگو می شود.
امید است با تحلیل شکست های عاطفی و هدایت جوانان بتوانیم قدمی هر چند کوچک در راه سلامت جامعه برداریم.

ثبت نام دوره درمان شکست عاطفی