یاد خدا

یاد شهدا

پیشرفت

مقاومت

اهمیت کار

در صحنه ماندن

عظمت زن در حجاب

تکلیف اهم

امر به معروف

یادآوری بزرگترین غفلت

یکی از این دو

از بین بردن گناه

 بصیرت در مقابل بیگانگان

روحیه استقلال پذیری ملت ایران