روابط عمومی بنیاد: در چهارمین جلسه این کمیته که به ریاست معاون سیاسی استاندار برگزار گردید مصطفی راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به عنوان عضو کمیته توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران منصوب شد.