راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با موضوع سبک زندگی با مطرح کردن قصور آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای آموزشی در کشور و بیان اینکه «دیگر جنگ با جاهل کافیست و باید با جهل جنگید» آسیب های اجتماعی رسیده به خط قرمز و عبور کرده ها را عنوان کردند.