اولین جلسه هماهنگی همایش در خصوص حمایتهای روانی-اجتماعی از دانشجویان جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر با استان تهران، سازمان بهزیستی استان تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای فعال در حوزه مواد مخدر با حضور خانم مرادی نماینده بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد.