باشگاه ورزشی غدیر

مدیریت مجموعه

محمدرضاقراگوزلو

سوابق ورزشی :قهرمان چندین دوره مسابقات پرورش اندام وبادیکلاسیک استان تهران ازسال ٨٧تا٩۴
قهرمان بادیکلاسیک کشور ودعوت شده به تیم ملی درسال ١٣٩١

دارای مدرک مربیگری پرورش اندام ازفدراسیون پرورش اندام وبدنسازی جمهوری اسلامی ایران

دارای مدرک کاربادستگاه های بدنسازی درجه aوb
دارای مدرک مربیگری ازدانشگاه علوم وتحقیقات

فهرست