دوره تربیت مربی در حوزه آموزش خانواده

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:

با توجه به آمارروزافزون آسیب های اجتماعی در کشوربرای بالابردن سطح آگاهی زنان و مردان ایرانی در راستای کاهش و وقوع جرم و امنیت خانواده ها در اجتماع با هدف تربیت مربی و مدرس در این حوزه بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگاه آموزشی تربیت مربی و مدرس را برگزار می کند.

 

سرفصلها:

فرآیند والدینی /والدگری

رفتار بهنجار/ نابهنجار

آسیب ها و زخم های روانشناختی در کودکان و نوجوانان

عوامل حفاظت کننده و تهدید کننده کودک و نوجوان

بهداشت و سلامت روانی فرزندان

رشد(شناختی، عاطفی، اجتماعی و…)در کودک و نوجوان

عوامل موثر بر رشد یا رسش

تربیت جنسی کودک و نوجوانان

 

هدف برگزاری :

تربیت مدرس در حوزه آموزش خانواده

آسیب شناسی فرآیند والدینی در تربیت کودک و نوجوان

 

مدت برگزاری دوره: 

۴۰ ساعت

شرایط حضور در دوره :

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی ، جامعه شناسی و مددکاری

 

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

سازمان های همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

فهرست