بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:

 

شرایط حضور در دوره :

عموم

 

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

سازمان های همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

 

هدف برگزاری :

ارتباط با نوجوانان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر

 

 سرفصلها:

– دانش فرزند پروری هوشمند

– ارتباط مناسب با نوجوان

– توجه به رابطه با دوستان

– جلسات خانوادگی

 

– آگاه سازی و گفتگو با نوجوان در مورد مواد مخدر

مدرس :

ناهید محمد علیزاده

 

مدت برگزاری دوره:

2 ساعت