ماه: اسفند 1395

ستاد بحران پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

واقعیتها را ببینید ولی به حقیقت عمل کنید

  روز یکشنبه مورخ 1 اسفند ماه 1395 سومین جلسه ستاد بحران پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حوزه جنوبشرق با هدف بررسی عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی منطقه در سالن جلسات خدمات…
فهرست