ماه: اسفند 1397

سازمان های مردم نهاد

به فکر پیشگیری از تهاجمات غربی ها نباشید، بعضی از مدیران خودمان را کنترل کنید.

عدم حمایت از سازمان های مردم نهاد ( سمن ها) روابط عمومی بنیاد- راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جلسه فرمانداری شمیرانات ضمن اشاره به این موضوع…
فهرست