كارگاه درمان اختلالات جنسى

سر فصل-تاريخچه درمان اختلالات جنسى -ارزيابى و تشخيص اختلالات جنسى -ملاحظات فرهنگى در تشخيص و درمان -درمان اختلالات ميل -درمان اختلالات برانگيختگى -درمان اختلالات ارگاسميك -درمان اختلالات درد جنسى جزئیات…

كارگاه مداخله در روابط فرازناشويى

سر فصل١-تعريف و انواع روابط فرازناشويي ٢-علل روانى،اجتماعي و فرهنگى ٣-جلوگيرى از گسترش چرخه معيوب ٤-بازسازى موقعيتهاى تعاملى ٥-تحكيم و يكپارچگى جزئیات دورهمدت زمان كارگاه:  16 ساعت هزینه ثبت نام: …
فهرست