دکتر هادی

کمال هادی تاریخ تولد: 1340 محل تولد: ارومیه تحصیلات: کارشناسی ارشد خانواده درمانگر تخصصی مدرس دانشگاه‌‌‌‌‌ فرهنگـیان مدرس کارگاههای تحکیم خانواده استانداری مـدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش…

دکتر مهدی عابد

ﻣﮭدی  ﻋﺎﺑد    ﻣﺣل ﺗوﻟد :ﺗﮭران ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دﮐﺗری رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔراﯾش ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ  ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی   ﺳواﺑﻖ ﻋﻠﻣﯽ ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه…
فهرست