معاونت اداری و مالی

 رضا عطائی

کارشناس ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداران خبره ایران، مدیر موسسه حافظ ارقام

متخصص راه اندازی و اصلاح سیستم های مالی و  طراحی سیستم بهای تمام شده و کلیه امور مالی و مالیاتی

فهرست