جذب مشارکت های مردمی

مشارکت های مردمی ؛ مفهوم و انواع

مشارکت های مردمی و انواع آن را با تعریف مشارکت آغاز می کنم.

مشارکت؛ درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند.

انواع مشارکت های مردمی عبارتند از: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی ،آموزشی

مشارکت اقتصادی؛ به معنای حضور و همکاری آگاهانه اقشار مردم در جهت تولید، پس انداز و سرمایه گذاری بیش تر و مطلوب تر،توزیع مناسب و عادلانه تر و مصرف بهینه منابع طبیعی و کالاهای مورد نیاز زندگیو صرفه جویی در استفاده از منابع کمیاب است. مشارکت اقتصادی به معنای خصوصی سازی نیست. زیرا در خصوصی سازی، تنها رده های بالای جامعه که امکانات مالی و روابط سیاسی دارند، سهیم می شوندو برآیند آن قطبی شدن و تشدید شکاف طبقاتی است. زیرا رده های پایین امکان مشارکت پیدا نمی کنند.

یکی از نمونه های مشارکت اقتصادی، سازمان های خودیاری هستند، تشکیلاتی که در جهت تقویت توان اقتصادی اعضا با اتکا به کوشش ها و ابزار خود آنان عمل می کند.

مشارکت اجتماعی؛ مفهومی گسترده است که متضمن انواع فعالیت های فردی یا اجتماعی تأثیرگذار بر تصمیم گیری ها و سیاست های دستگاه های عمومی است.

مشارکت اجتماعی در بردارنده انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیم گیری درباره امور عمومی است.

مشارکت اجتماعی دلالت بر گروه هایی مانند انجمن های داوطلبانه، باشگاه ها، اتحادیه ها و گروه های غیر دولتی دارد.

تعداد و حوزه نفوذ سازمان های غیردولتی نشانه میزان مشارکت اجتماعی در جامعه است.

اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی، بنگاه های اقتصادی خصوصی، شرکت های تعاونی، گروه های هنری، مطبوعات، موسسات خیریه از آن جمله است.

می توان گفت مشارکت اجتماعی، مشارکتی است که از متن مردم می آید و عرصه های مختلف حیات اجتماعی را شامل می شود.

مشارکت سیاسی؛ مشارکت در فرآیند قدرت و انتخاب مسئولان و مداخله در امر تصمیم گیری در نظام سیاسی است.

به عبارت دیگر، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری است.

مشارکت فرهنگی؛ به معنای شرکت داوطلبانه، ارادی و آگاهانه افراد، گروه ها و سازمان های تشکیل دهنده یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی فرهنگی آن جامعه به منظور گسترش توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه زندگی فرهنگی است.

مشارکت آموزشی: به معنای همیاری جامعه و مردم با انجمنها و موسسات آموزشی و خیریه ای که در حال مبارزه با جهل هستند و برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه در زمان حال و نسل آینده تلاش میکند.این نوع مشارکت میتواند فرهنگ ،اقتصاد،سیاست و اجتماع را بیمه کند.ولی متاسفانه به دلیل جهل موجود مردم از این مشارکت غافل مانده اند.

فهرست