خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و مالی

  • انجام کلیه امور مالی و حسابداری و تهیه صورت های مالی

  • مشاوره و خدمات بیمه تامین اجتماعی

  • ارائه راهکار مناسب جهت اقد قرارداد مالی،پرسنلی  و افزایش کارایی

  • تهیه وتنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی پرسنل و مالیات،حقوق و دستمزد

خدمات مالیاتی

  • مشاوره و خدمات مالیاتی

  • تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و حضور در جلسه دفاعیه

  • تهیه و تنظیم کلیه گزارش های دوره ای سازمان امور مالیاتی (گزارش فصلی و ارزش افزوده)

  • تهیه و تنظیم لوایح شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی

خدمات حسابرسی

  • خدمات حسابرسی صورت های مالی سالانه و میان دوره ای

  • صدور گزارش حسابرسی جهت ارائه به بانک ها و سازمان امور مالیاتی کشور

فهرست