دکتر رکسانا ساسان نژاد

رکسانا ساسان نژاد
متولد ١٣۴٩
لیسانس مامایى
فوق لیسانس روان شناسی خانواده درمانى
دکترى روان شناسى عمومى
فعالیتهاى علمى-پژوهشى:
تالیف کتابهاى ما داریم بزرگ میشویم و اهمیت آموزش مهارتهاى ارتباطى زوجین
ترجمه کتابهاى مهارتهاى ارتباطى زوجین و رفتار درمانى سو استفاده کنندگان از مواد و الکل
تالیف مقالاتی در زمینه
-رابطه نقش جنسیتى والدین و فرزندان
-عملکرد اجرایى مغز در سندرم تخمدان پلى کیستیک
-حمایت اجتماعى ادراک شده در مبتلایان به سندرم تخمدان پلى کیستیک
-سبکهاى تبادل اجتماعى
-رابطه حس انسجام درونى و باورهاى فرا نگرانى در زنان یائسه
-اثر بخشى آموزش مهارتهاى ارتباطى زوجین بر رضایت جنسى،صمیمیت رضایت جنسى
-بررسى عوامل روانى-اجتماعى موثر بر رفتار انتخاباتى

فعالیتهاى حرفه اى:
-اشتغال به آموزش سلامت جنسی
-برگزارى کارگاههاى مختلف روانشناسى
-اشتغال به مشاوره و درمان در ۵ مرکز مشاوره
-عضویت در انجمن خانوا ده و ازدواج
-عضویت در بنیاد پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعی
-اجراى کارگاههاى آموزشى تربیت جنسى در ارتش
-اجراى کارگاههای تربیت جنسی براى آموزش و پرورش
-طراحى بسته آموزشى پیشگیرى ازسو استفاده جنسى از کودکان

فهرست