دکتر مهدی عابد

ﻣﮭدی  ﻋﺎﺑد    ﻣﺣل ﺗوﻟد :ﺗﮭران

ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

دﮐﺗری رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔراﯾش ﺗرﺑﯾﺗﯽ

ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ

ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ  ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی

 

ﺳواﺑﻖ ﻋﻠﻣﯽ

ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ادﺑﯾﺑﺎن

ﻣدرس ﺑﻧﯾﺎد ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

دارای ﭘرواﻧﮫ درﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷور

ﻋﺿو اﻧﺟﻣن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺷﺎوره ﮐﺷور

ﻣدرس اﻋﺗﯾﺎد آرﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران

ﮔواھﯽ درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رﻓﺗﺎری از داﻧﺷﮕﺎه ﮐرج     (sbt)

ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت  و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺣرک ﻣﺎﺗرﯾﮑس (mmt)

ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ دارو ﺷﻧﺎﺳﯽ

ﮔواھﯽ درﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﮐودﮐﺎن

ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺷﻧﺎﺧت آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺷﺗری و ﻣﺷﺗری ﻣداری

ﮔواھﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﭘﺗوﻣﺗرﯾس 3 ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ

ﮔواھﯽ ھﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﻧﮕره ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد

ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺳﺎﯾﮑوز در ﻣﺻرف ﻣواد  ﻣدرک دوره ﺗرﺑﯾت ﻣدرس  ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﺳواﺑﻖ اﺟراﯾﯽ 

ﻣدرس دوره ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد ﻧﯾروی ﭘداﻓﻧد ارﺗش.ج.ا

ﻣدرس دوره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣواد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداری ارﺗش.ج.ا

ﻣدرس دوره ﺗﺷﺧﯾص ﻣواد ﻣﺧدر و ﻣﺣرک ﻧﯾروی ھواﯾﯽ اﺳﺗﺎن اﺻﻔﮭﺎن

ﻣدرس ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻌﺗﺎدﯾن در ﻗرارﮔﺎه ﻏرب ﮐﺷورارﺗش.ج.ا )ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه(  ﻣدرس دوره ھﺎی ﺑﺻﯾرت ارﺗش.ج.ا )در ﺣوزه آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(   آﻣوزش و ﭘرورش ٩

ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫ  آﻣوزش و ﭘرورش

ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ آﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد)

ﻓرھﻧﮕﺳرای ﺷﻔﻖ(  درﻣﺎﻧﮕر ﻣواد ﻣﺧدر در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد

ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎه ارﺗﺑﺎط ﻣوﺛر در ﺷﮭر ﮔرﻣﺳﺎر

ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ درﺳراھﺎی ﻣﺣﻠﮫ

ﺳوﭘرواﯾزر درﻣﺎن در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ

ﻣدﯾر دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣرﮐز رﺿوان

ﻣﺷﺎور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﭘروازی

ﺳواﺑﻖ ﭘژوھﺷﯽ

-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري

-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن

-ﭘژوھش در ﺧﺻوص ﻣﯾزان ﮔراﯾش ﺧرﯾد از ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺷﮭروﻧد

-ﭘژوھش در ﻣﯾزان ﻣﺎﻧدﮔﺎری در درﻣﺎن ﻣﺗﺎدون در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد

-ﭘژوھش در راﺑطﮫ ﺗﺎﺛﯾرواﻟدﯾن ﻣﻌﺗﺎد در ﻣﯾزان اﺧﺗﻼل ﮐودﮐﺎن

-ﺷرﮐت در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد

-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ

-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺳراﺳری داﻧش و ﻓن آور

فهرست