نارضایتی از کارکرد نظام اداری و اجرایی

طلاق

آسیب های اجتماعی جوانان

آسیب های اجتماعی در محیط های دانش آموزی

بیکاری

آسیب های فضای مجازی

امنیت عمومی (سرقت و نزاع و خشونت و پرخاشگری و قتل)

بی اعتمادی اجتماعی

آسیب های اجتماعی کلانشهر ها

حاشیه نشینی و بافت های فرسوده

زنان سرپرست خانوار

زندانیان و خانواده زندانیان

مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط های دانشگاهی

فقر و نابرابری

مصرف مشروبات الکلی

آسیب ها و تعدیدات امنیت اجتماعی

مفاسد اخلاقی

مناطق بحرانی و حاد