طلاق

دبیرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وسازمان بهزيستي كشور

قوه قضائیه، معاونت امور زنانو خانواده رياست جمهوري ،وزارت ورزش و جوانان؛،وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي ، سازمان تبلیغات اسلامي

وزارت علوم، تحقیقات وفناوري، بنیاد حفظ آثار ونشرارزشهاي دفاع مقدس ،نهادهاي مدني ، شبکه روحانیون كشور و خیريه ها و تشکلهاي
غیردولتي مرتبط

استانهاي تهران،البرز، گیلان،خراسان رضوي،فارس، اصفهان ،مركزي

– كاهش 6 درصد از میزان طلاق در هرسال (با تأكید بركاهش طلاق در پنج سال اول زندگي)
– افزايش مراكز خدمات مشاوره قبل از ازدواج
– اجباري شدن و افزايش آموزشهاي قبل از ازدواج
– بهبود خدمات آزمايشگاهي پیش از ازدواج
– كاهش آسیب خانواده هايي كه ضرورتاً بايد طلاق بگیرند
– آموزش مهارتهاي زندگي در دوره جواني و قبل از ازدواج
– تقويت دفاتر مشاوره خانواده و تامین پوشش بیمه ايي