بیکاری

دبیرخانه شوراي عالي اشتغال

دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي عالي اشتغال

– كاهش بیکاري جوانان با تحصیلات دانشگاهي

– كاهش نرخ بیکاري