مصرف-مشروبات-الکلی-scaled

مصرف مشروبات الکلی

وزارت كشور

تمامي دستگاههاي عضو كمیته ملي و دانشگاه آزاد اسلامي

اعضاي مشخص شده در سند ملي

– لفات مربوط به رانندگان
– درمان اعتیاد به الکل و كاهش آسیب درجوانان

– اجرايي شدن اهداف كمي مندرج در سند ملي مقابله و كاهش عرضه و درمان و كاهش آسیب مشروبات الکلي