فقر و نابرابری

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي

دستگاههاي اجرايي عضو شوراي عالي رفاه و تأمین اجتماعي

– كاهش فاصله طبقاتي دو دهك پايین وبالاي جامعه

– كاهش فاصله طبقاتي
– توزيع برابر فرصت
– بازتوزيع ثروت و اصلاح نظام هاي حمايتي و امدادي