بی اعتمادی اجتماعی

سازمان صدا و سیما

ستاد ائمه جمعه و جماعات،نهادهاي مدني و تشکلهاي غیردولتي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

نهادهاي مدني وتشکلهاي غیردولتي،جمعیت هلال احمر

كاستن از شکاف پنداشت مردم و واقعیت

– كاستن از بدبیني مردم در مناسبات فردي،خانوادگي و اجتماعي به میزان 01 درصد
– افزايش امید مردم در مناسبات فردي، خانوادگي واجتماعي
– كاستن از بدبیني مردم به مسئوولین به میزان 01درصد
– افزايش سرمايه اجتماعي