زندانیان و خانواده زندانیان

قوه قضايیه(سازمان زندانها واقدامات تامیني وتربیتي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني ،سازمان آموزش فني و حرفه اي، سازمان

صداوسیما،وزارت دادگستري،ستادمبارزه با موادمخدر،وزارت آموزش و پرورش وزارت اطلاعات، معاونت امور زنان و خانواده

شهرداريها، خیريه ها،تشکلها،انجمن حمايت از زندانیان و بنیاد تعاون زندانیان كشور ،نهادهاي مدني ، شبکه روحانیون كشور و تشکلهاي غیردولتي مرتبط

استان تهران
استان البرز

– پوشش رايگان خدمات بهداشت و درمان در محیط زندان
– افزايش سواد آموزي در محیط زندان
– تسهیل جابجايي زندانیان به استان موطن زنداني
– تسهیل ملاقات(حضوري،كابیني و شرعي)
– استفاده از مجازات جايگزين حبس
– حمايت از خانواده زندانیان
– گسترش مراكزمراقبت بعد از خروج
– اشتغال زندانیان
– هدفمند شدن اجراي احکام حبس در زندان و احکام قضايي از جمله: عفو ،مرخصي و…