1396071715132481312183854

امنیت عمومی(سرقت،نزاع،خشونت،پرخاشگری و قتل)

قوه قضائیه

ناجا، سازمان بسییج مستضعفین،سازمان صداوسیما، شهرداريهاي سراسر كشور، سازمان بهزيستي،وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت
اطلاعات، وزارت ورزش وجوانان، ،سازمان تبلیغات اسلامي،سازمان زندانها، وزارت كشور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بیمه مركزي وشركت هاي بیمه گر، سازمان نظام روانشناسي كشور، شبکه روحانیون كشور(ائمه جمعه و
جماعات) و تشکلهاي غیردولتي

تشديد اقدامات اطلاعاتي و عملیاتي با هدف ضربه زدن به باندهاي سارقین وجرايم سازمان يافته دراستانهاي ايلام، كرمانشاه،
لرستان، سیستان وبلوچستان ، تهران، اصفهان ،فارس، خراسان رضوي وبوشهر

– كاهش 01 درصدي سالانه جرايم
– تشديد 61 درصدي مبازره با قاچاق كالا، سوخت و ارز
– افزايش 91 درصدي اقدامات مربوطبه كنترل و مبارزه با جرايم مشهود اخلاقي و ناهنجاريهاي اجتماعي
– كاهش سرقت مسلحانه و خشن
– كاهش خريد و فروش و قاچاقسلاح سرد و گرم
– پوشش حداكثري انتظامي مناطق جرم خیز
– ارتقاي كیفیت زندگي در بین خانواده ها از طريق باز تعريفارزشهاي فرهنگي و باورهاي عمومي و آگاه سازي جامعه نسبت به آنها