مترو تهران

نشست مدیرعامل بنیاد پیشگیری با مدیر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی مترو

جلسه بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ، دوشنبه اول دی ماه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بنیاد ،…
فهرست