کارگاه “تیپ شناسی شخصیت به روش مایلز و بریکز” MBTI

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:

یکی از مشکلا ت آدمها این است که به خود و سلایق خود آگاهی ندارند و به تبع نمی توانند در مسیری که انتخاب می کنند موفق باشند

سرفصلها: 

– شخصیت های درون گرا و برون گرا

– شخصیت متفکر و احساسی

– شخصیت حسی و شهودی

-شخصیت قضاوتگرو دریافتگر

-۱۶ تیپ شخصیتی

 

شرایط حضور در دوره :

عموم

 

تحت  نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

هدف برگزاری :

خودآگاهی

شناخت نقاط قوت و ضعف

مدت برگزاری دوره :

۱۰ساعت

فهرست