کارگاه فکری و مهارتی دوستی

دوستی چیست؟

بنیاد پیشگیری از آسیب هایاجتمای برگزار می کند:

زندگی بدون دوست امکان دارد؟دوست خوب چه ویژگیهایی دارد؟

آیا می شود با اسباب بازی دوست شد؟

سرفصلها:

گفتگو درباره دوستی و دوست یابی

تمرین نمایش خلاق “چگونه با دیگران دوست شویم؟”

قصه خوانی  کتاب دوستی خاله خرسه

و

داستان جدید دوستی دخترخاله خرسی

شرایط حضور در دوره :

گروه سنی :  ۳ تا

تحت  نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مدت برگزاری دوره :

کارگاه تک جلسه ای

فهرست