کارگاه آموزشی “نوجوان سالم من”

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:

سرفصلها:

– دانش فرزند پروری هوشمند

– ارتباط مناسب با نوجوان

– توجه به رابطه با دوستان

– جلسات خانوادگی

– آگاه سازی و گفتگو با نوجوان در مورد مواد مخدر

مدت برگزاری دوره: ۲ ساعت

هدف برگزاری :

ارتباط با نوجوانان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

سازمان های همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

فهرست