دوره تربیت مربی ” تربیت جنسی “

عنوان دوره :

دوره تربیت مربی ” تربیت جنسی “

شرایط حضور در دوره :

دارا بودن حداقل مدرک لیسانس در رشته های :

روان شناسی ، ممدکاری اجتماعی ، علوم تربیتی ، پرستاری و مامایی

اهداف :

  • تربیت مشاور درمانگر جنسی
  • آشنایی با اختلالات به منظور پیشگیری
  • آشنایی با وسواس و اعتیاد جنسی به منظور پیشگیر
فهرست